Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Raadsbrieven

Een raadsbrief in een informatieve brief van de kant van het college naar de raad.De raadsbrief wordt geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de besluitvormende raad om de attentiewaarde vergroten...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsbrieven

Een raadsbrief in een informatieve brief van de kant van het college naar de raad.
De raadsbrief wordt geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de besluitvormende raad om de attentiewaarde vergroten en raadsleden de mogelijkheid te geven om agendering te verzoeken.
De raadsbrieven die hier worden getoond, zijn de raadsbrieven vanaf 2013. De oudere raadsbrieven zijn te vinden bij de betreffende agenda's, als onderdeel van de lijst ingekomen stukken.

Raadsbrieven 2017

NummerOnderwerp
049 Inloopavond zonnepark Molenwaard 22 nov 2017
048 Initiatieven Winkelpark 2
047 Stand van zaken Warmtenet
046 Zoutwinning Nedmag Borgercompagnie
045 Aanbesteding regionale treindiensten oktober 2017
044 Harmonisatie van regelgeving rond peuteropvang en voorschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid
042 Stand van zaken sociaal domein
041 Voortang twee nieuwbouwprojecten uit Scholenprogramma
040 Clientervaringsonderzoek Wmo 2017
039 Programma gevolgen gaswinning - scholenprogramma
038 Aankondiging verbouw Sportcentrum De Kalkwijck tbv Kunstencentrum
037 Jaarrekening 2016 werkmaatschappij Kielzog
036 Subsidie Provincie Groningen Transitiefonds particuliere voorraad Gorecht West
035 College stelt beleidsregels Vouchers specifieke doelgroepen vast
034 Ontwikkelingen aardbevingsdossier
033 Participatie en integratie nieuwkomers
032 Initiatieven Winkelpark
031 Ondertekening intentieovereenkomst Noordelijk deel Stadshart
030 Aanpak laaggeletterdheid
029 Voortgang procedures scheepswerf Pattje 2017
028 Financiele stand project Renovatie Europahal en herbouw gymzalen
027 Stand van zaken extra Klijnsma gelden
026 Taakstelling huisvesten vergunninghouders MG
025 Evaluatie eigen bijdrage
024 Reactienota aanbesteding regionale treindiensten
023 Stand van zaken verzelfstandiging Kalkwijck n.a.v. toezegging 13-02-2017
022 Subsidieaanvraag Veilig Thuis Groningen
021 Zuigelingensterfte
020 WIZ portal als meetinstrument voor het sociaal domein
019 Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Midden-Groningen 2017-2018
018 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte
017 Re-integratietrajecten PostNL
016 Emailbeveiliging beveiliging Ipads en mobiele devices
015 Zoutwinning Nedmag toezeggingen 30 jan
014 N.a.v. motie PvdA hulp in natura voor en door kinderen
013 Publiek Vervoer
012 Aanvullende informatie zoutwinning
011 Meerjarenprogramma NCG 2017-2021
010 Scheepswerf Pattje
009 Premiebeleid bijstandsgerechtigden
008 Stand van zaken kleinste scholen
007 Aanbesteding regionale treindiensten dec 2016
006 Standpunt colleges mbt niet-wettelijke taken GGD
005 Rekenkameronderzoek Sociaal Domein
004 Bestuurlijke samenwerking op het gebied van jeugdhulp en publieke gezondheid
003 zoutwinning Nedmag
002 Taakstelling huisvesten vergunninghouders
001 Stand van zaken verzelfstandiging De Kalkwijck
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous