Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Contact met de raad

Als u iets aan de gemeenteraad wilt voorleggen of met een raadslid wilt bespreken zijn er verschillende mogelijkheden. Brief sturen of mailen U kunt een brief sturen naar de gemeenteraad: postbus 75,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Contact met de raad

Als u iets aan de gemeenteraad wilt voorleggen of met een raadslid wilt bespreken zijn er verschillende mogelijkheden. 

Brief sturen of mailen

U kunt een brief sturen naar de gemeenteraad: postbus 75, 9600 AB Hoogezand. U kunt de brief ook mailen naar: griffie@hoogezand-sappemeer.nl 

Contact met een fractie

U kunt contact opnemen met een raadslid van een of meer politieke partijen (fracties) in de gemeenteraad. Op de website kunt de (mail)adressen en telefoonnummers van fracties en raadsleden terugvinden. 

Contact met de griffie

De griffie ondersteunt de raad bij zijn taken. Met vragen over de taken en vergaderingen van de raad kunt u terecht bij de griffie. Telefoonnummer: 0598-373667. E-mail: griffie@hoogezand-sappemeer.nl 

Vergadering bijwonen

De gemeenteraad vergadert twee keer per maand op de maandagavond.  Om 19.30 uur begint de vergadering van de opinierende raad en aansluitend (meestal rond 21.30 uur) begint de vergadering van de besluitvormende raad.

In de opinierende raadsvergadering vormt de raad zich een mening over het onderwerp dat op de agenda staat. Hier vindt de discussie plaats. In de besluitvormende raad worden de besluiten genomen. Bezoekers zijn van harte welkom bij beide vergaderingen. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De agenda's van de vergaderingen kunt u op onze website vinden (hier links onder de kop Gemeenteraad). 

Spreek-en inspreekrecht

Spreekrecht over een onderwerp el of niet op de agenda

Bij opiniërende vergaderingen kunnen burgers het woord voeren. het doel van het spreekrecht is burgers de kans te geven kort en bondig hun standpunt te verwoorden. Daarvoor gelden wel enkele spelregels:

1. Burgers kunnen tijdens een opiniërende vergadering maximaal vijf minuten spreektijd krijgen.

2. Wilt u uw bijdrage in een presentatie verwoorden, dan kan dat in overleg met de griffier. Uw bijdrage inclusief presentatie dient binnen de vijf minuten te vallen en op de dag van de vergadering vóór 13.00 uur naar de griffie te zin gemaild.

3. In één opiniërende vergadering wordt in totaal niet meer dan 60 minuten spreektijd verleend. Als er dus meer dan twaalf sprekers zijn, dan zal de voorzitter die tijd verdelen over de sprekers. Iedereen krijgt dan korter het woord.

4. Spreker dienen zich vooral tot de hoofdlijnen van hun inbreng te beperken, omdat de raad op hoofdlijnen vergadert.

5. Insprekers worden genoteerd in de volgorde waarin zij zich hebben aangemeld bij de griffie. De voorzitter van de vergadering bepaalt de volgorde.

6. Spreekrecht mag niet gaan over personen die zich in een vergadering niet kunnen verweren (derden, ambtenaren etc.)

7. De toon dient respectvol te zijn naar een ieder en niet discriminerend.

8. Insprekers dienen de gebruikelijke normen en waarden in acht te nemen (bijvoorbeeld; niet heel snel praten als er nog maar een minuut is of heel hard schreeuwen etc.)

9. Indien gewenst kunt u uw inspreektekst voorafgaand of na de vergadering mailen naar de griffie. Uw inspreektekst zal dan worden gekoppeld aan de agenda op onze website, omdat de raad digitaal werkt. Inspreekteksten worden om deze reden niet uitgedeeld.

 

Uitzonderingen op het spreekrecht

Er zijn enkele uitzonderingen. U kunt geen spreekrecht krijgen over een besluit waartegen bezwaar mogelijk is of mogelijk was. Daarvoor bestaan andere gelegenheden.

Ook kunt u het woord niet voeren over personen, bijvoorbeeld bij benoemingen, keuzes, aanbevelingen of voordrachten.

 

Graag melden als u komt

Als burgers willen inspreken in een opiniërende vergadering dienen ze zich uiterlijk om 15.00 uur op de dag van de vergadering te melden. Dat kan telefonisch of per e-mail bij de griffie.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de griffie.

Informatieavond

Informatieavonden zijn openbaar en vinden regulier 1 x per maand plaats, ook op de maandagavond. Er is altijd een reserve avond, waarop ook een informatieavond ingepland kan worden. Het doel van deze informatieavonden is de raadsleden van informatie te voorzien over een onderwerp dat in een later stadium op de agenda van de raadsvergadering zal staan. Bij het onderwerp betrokken instanties, burgers etc kunnen worden uitgenodigd. Voor de exacte locatie en aanvangstijd kunt u het vergaderrooster raadplegen.

Burgerinitiatief 

Een burgerinitiatief is een verzoek om een voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering te plaatsen. Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad kan een verzoek doen om een voorstel of onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd. U kunt het voorstel via onderstaand digitaal formulier indienen. Houdt u dan wel uw DigiD-gegevens bij de hand. Het burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door tenminste 30 initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier vastgesteld, dat u hieronder (als word-document) kunt downloaden en printen. Het ingevulde formulier kunt u inscannen en met het elektronische formulier waarmee u uw burgerinitiatiefvoorstel indient meesturen als bijlage. Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel (pdf)

 

Enkele zaken die niet via een burgerinitiatief aan de orde kunnen worden gesteld:     

  • onderwerpen die niet tot de bevoegdheid van de raad behoren    
  • vragen over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan    
  • voorstellen die een wijziging in beleid betreffen dat al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is of al in uitvoering is    
  • klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur    
  • bezwaren in de zin van hoofstuk 7 van de algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur    
  • voorstellen waarover al eerder door de raad een besluit is genomen in dezelfde raadsperiode dan wel binnen een tijdsbestek van 4 jaar voorafgaand aan het indienen van het verzoek en waarbij zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan    
  • voorstellen die prive-belangen betreffen en daarmee niet in het belang zijn van buurt, wijk, dorp of stad, of    
  • voorstellen die expliciet nadeel of schade opleveren voor specifieke bewonersgroepen.